O nás

ECONS ENERGY, a.s., (do 29. 02. 2012 ECONS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice) je nezávislá konzultačná, projektová a inžinierska organizácia. Spoločnosť bola založená v roku 1992 skupinou skúsených projektantov z odboru tepelnej energetiky, vzduchotechniky a vodného hospodárstva.

Dlhoročné pôsobenie pracovníkov ECONS ENERGY, a.s., v oblasti tepelnej a priemyselnej energetiky predurčilo základné profesné smerovanie spoločnosti – výstavbu, modernizáciu, obnovu a rekonštrukciu energetického hospodárstva najvýznamnejších podnikov regiónu. Spoločnosť sa zároveň aktívne podieľala aj na  vykonávaní prác pre zahraničných partnerov a  výsledok dlhoročnej spolupráce je spoluúčasť na veľkom počte významných projektov pre Indonéziu, Kórejskú republiku,  Čínu, Taiwan, Spojené arabské emiráty, Egypt, Juhoafrickú republiku, Irán, Jordánsko,  Kubu, Mexiko,  Brazíliu, Rusko,  Ukrajinu, Švédsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Taliansko, Srbsko, Maďarsko,  Českú republiku a Poľsko.

ECONS ENERGY, a.s. je držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016, systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN ISO 45001:2019.

Profesné zameranie

Klasické energetické zdroje

 • Teplovodné, parné alebo horúcovodné kotolne na plynné, kvapalné alebo tuhé palivo
 • Ekologizácia, obnova a zhospodárnenie prevádzky jestvujúcich kotolní vrátane čistenia spalín
 • Výmenníkové stanice para/voda, voda/voda s rúrkovými alebo doskovými výmenníkmi
 • Strojovne parných turbín
 • Potrubné rozvody pary, vody, technických a vykurovacích plynov všetkých druhov a parametrov

Kogeneračné zdroje a paroplynové zariadenia

 • Kogeneračné zdroje s plynovými spaľovacími motormi
 • Kogeneračné zdroje a paroplynové cykly s plynovými turbínami a kotlami na odpadné teplo s prikurovaním alebo bez prikurovania
 • Kogeneračné zdroje na biomasu
 • Bioplynové stanice

Priemyselná energetika

 • Kompresorové stanice na vzduch a technické plyny
 • Využitie odpadného tepla, spalinové kotly
 • Priemyselné potrubné rozvody

Rozvod a využitie plynov a kvapalných palív

 • Výroba a distribúcia technických a vykurovacích plynov
 • Regulačné stanice plynu
 • Spaľovacie zariadenia
 • Sklady a distribúcia kvapalných palív

Technika prostredia

 • Ústredné vykurovanie obytných, prevádzkových a výrobných objektov a hál
 • Sálavé vykurovanie infražiaričmi
 • Vetranie, chladenie a klimatizácia prevádzkových a výrobných objektov a hál
 • Strojové chladenie

Vzduchotechnika

 • Odlučovanie prachov a čistenie vzdušín
 • Pneumatická doprava sypkých materiálov

VVN vedenie

 • 220 kV vedenie
 • 400 kV vedenie
 • Rozvodne

Vodné hospodárstvo

 • Čerpacie stanice všetkých druhov
 • Chladiace okruhy v priemysle a energetike
 • Chemická úprava vody pre priemysel a energetiku
 • Neutralizácia odpadných vôd