Činnosti

Konzultačná činnosť

Nezávislosť ECONS ENERGY, a. s., od akéhokoľvek výrobcu zariadení, zaručuje objektívny prístup k riešeniu zadaného problému objednávateľa a umožňuje optimálne riešenie výlučne v prospech zadávateľa úlohy.

Konzultačná činnosť zahŕňa podľa potrieb obchodného partnera, najmä:

  • technicko-ekonomické poradenstvo pri príprave investičnej akcie,
  • vyhodnotenie rôznych variantov riešenia a nájdenie optimálneho variantu,
  • vyhodnotenie ekonomických výsledkov pripravovanej akcie vrátane posúdenia rizík (Feasibility study),
  • spoluprácu pri výbere zhotoviteľa diela,
  • technickú pomoc pri realizácii diela až po jeho uvedenie do prevádzky a odovzdanie objednávateľovi.

Projektová činnosť

ECONS ENERGY, a. s., zamestnáva 11 zamestnancov v TPP. Základ tvoria pracovníci s oprávnením SKSI  na projektovú činnosť vo všetkých potrebných profesiách, s vysokoškolským vzdelaním a dlhoročnou praxou v odbore. Dokumentácia je vypracúvaná softvérom od firmy Autodesk, Inc. - AutoCAD, Revit, Plant 3D, Advance Steel, Navisworks a CADMATIC 3D Plant Design Software.

Projektová činnosť zahrňuje všetky stupne a činnosti, najmä:

  • vypracovanie dokumentácie pre územné a stavebné konanie,
  • projektovú dokumentácia pre realizáciu stavby,
  • činnosť autorského dozoru a dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela.

Inžinierska činnosť

Spoločnosť prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje nadstavbové služby pri príprave a uskutočňovaní stavieb.  Ide spravidla o balík služieb pri zastupovaní investora v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejný záujem a inými orgánmi (zabezpečenie potrebných podkladov, prieskumov, posudkov, stanovísk pre územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie a zastupovanie investora na týchto konaniach).